G

A  B  C  D  E  F  G  H  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W X Y  Z

γ干扰素
一种细胞因子,通过使巨噬细胞充分表达其控制感染的能力,对于梭哈游戏的保护性免疫至关重要。

胃抽吸通过向下通过食管的管去除胃内容物。这用于收获从肺上升到咽部并被吞咽过夜的结核杆菌。它用于不产生痰的患者,尤其是儿童。该术语用于描述物种之上的生物群。因此,人结核杆菌结核分枝杆菌只是分枝杆菌属中一百多种命名物种中的一种。 (注意:按照惯例,通用名称的首字母大写并用斜体显示。)请参阅分类法。

坤敬肺部结核感染的最初焦点。

吉布斯晚期脊柱结核的“驼背”畸形特征。

肉芽肿

这是结节的基础,即“小马铃薯”,因此得名。肉芽肿是慢性感染的特征,由感染因子周围的紧密聚集的活性巨噬细胞组成。在梭哈游戏中,肉芽肿的大小可能很大,并经常显示中心性“干酪样”坏死。

A  B  C  D  E  F  G  H  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W X Y  Z

菜单